iqepi.com - กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ม.ค. -26 ก.พ. 2561 รวม 665 อัตรา http://j.iqepi.com/story.php?id=12579 "กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ม.ค. -26 ก.พ. 2561 รวม 665 อัตราตำแหน่ง: 665อัตราชาย,หญิง,นายทหาร,ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร,ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โทอัตราเงินเดือน: -อัตราว่าง: 665ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครป... Fri, 12 Jan 2018 11:38:19 ICT en