สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่แล้ว

"กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -13 ส.ค. 2557  นายทหารชั้นสัญญาบัตร,นายทหารชั้นประทวน,(ชาย/หญิง)


ตำแหน่ง: นายทหารชั้นสัญญาบัตร,นายทหารชั้นประทวน,(ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
...

"กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -31 ก.ค. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)


ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 77
ปฏิบ...

"กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ -  นักจัดการงานทั่วไป


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ควา...

"กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ 25 ก.ค. -8 ส.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับต้น (เจ้าหน้าที่สหกรณ์)


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับต้น (เจ้าหน้าที่สหกรณ์)
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,28...

"กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ 28 -30 ก.ค. 2557  นักจัดการงานทั่วไป


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม...

"กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.ค. -8 ส.ค. 2557  เจ้าพนักงานสัตวบาล


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ...

"กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -31 ก.ค. 2557  พนักงานโยธา


ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ...

"กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 15 -31 ก.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏ...

"กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 28 ก.ค. -8 ส.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง:
...

"กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 25 ก.ค. -8 ส.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง


ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 2
...
ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อความสะดวกในการค้นหางานราชการจากเว็บ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com และ 129jump.com